نوبت اول مجمع عمومی کانون پژوهشگران هم به نصاب لازم نرسید

نوبت اول مجمع عمومی کانون پژوهشگران هم به نصاب لازم نرسید

۲۰۴۷۷۴۸

نوبت اول مجمع عمومی کانون پژوهشگران خانه موسیقی برای انتخابات هیات مدیره این کانون هم به حد نصاب نرسید. نوبت اول مجمع عمومی کانون پژوهشگران خانه موسیقی به منظور برگزاری انتخابات هیات مدیره این کانون که قرار بود روز سه شنبهبیست و چهارم فروردین برگزار شود، همچون انتخابات کانون صدابرداران به حد نصب لازم نرسید و مقرر شد که نوبت دوم انتخابات روز چهاردهم اردیبهشت ماه برگزار شود. طبق ماده ۳ آیین نامه انتخابات مجمع عمومی خانه موسیقی و کانون های تخصصی، مجمع عمومی در نوبت اول با شرکت نصف به علاوه یک اعضا و در نوبت دوم با حضور …

نوبت اول مجمع عمومی کانون پژوهشگران هم به نصاب لازم نرسید

(image)

نوبت اول مجمع عمومی کانون پژوهشگران خانه موسیقی برای انتخابات هیات مدیره این کانون هم به حد نصاب نرسید. نوبت اول مجمع عمومی کانون پژوهشگران خانه موسیقی به منظور برگزاری انتخابات هیات مدیره این کانون که قرار بود روز سه شنبهبیست و چهارم فروردین برگزار شود، همچون انتخابات کانون صدابرداران به حد نصب لازم نرسید و مقرر شد که نوبت دوم انتخابات روز چهاردهم اردیبهشت ماه برگزار شود. طبق ماده ۳ آیین نامه انتخابات مجمع عمومی خانه موسیقی و کانون های تخصصی، مجمع عمومی در نوبت اول با شرکت نصف به علاوه یک اعضا و در نوبت دوم با حضور …
نوبت اول مجمع عمومی کانون پژوهشگران هم به نصاب لازم نرسید

خرید بک لینک

گوشی موبایل

About