دانلود رایگان آهنگ رضا ار جی دیگه بزرگ شدی

دانلود رایگان آهنگ رضا ار جی دیگه بزرگ شدی

بنام


آهنگ : ارشاد

دانلود آهنگ جدید بنام

متن آهنگ جدید بنام

دورشو از آدمای سمی مرد ، بسه این دروغای سنگینم
خسته از دود سیگاری که میزنه بد ریه تو ، خسته از خنده های قرضیه قرضیه
دروغن آدما الافبو درد دارن ، همشون دور دور کنو اینهو تیغ پرگارن
میانو میکننو بعد بازم سعشون اینه که قلب تورو بردارن قلب تو پر درداشن
بدو بدو سخت واسشون قدر ندونن و اندازشون همین قد باشه فقط بکنن و برن بعد با همون
قانونا رسما داغون یخ نبند تو سردابشون به درک که رفته  الان شادی میشه جای هرسازشون

دانلود آهنگ جدید بنام

دیگه بزرگ شدی بسه بس که گریه کردی ، بیخیال اون شو پسر یادته هربار چک میکردیش
میرفتیش طرف طرف انگاری دلش سنگه اصن ، اون کم کرد رابطرو تا بره ولی قلبه نرفت
ترس داشت شو یاکه از اول دل و کنده اصن ، یروز بودو روز بعد انگاری نیست ردش همش
میزدش حرف نطنز اخلاقا باد بعد هفشباری گیر داد و بهونه آوردشو سخت نترس
میری لب دکه فقط یه نخ سیگارو چپه نشم ، با خودت درگیری رو نیمکت پارک عصر هجر
رابطرو کم کرد تا وجودش بشه کمرنگ تر ، باخودش ور رفت تا که ترکت کنه بدتر
قبلنا رفتنی الانا میشن قبلن بعد ، تو واسه ی قبلنم گریه نکنو نشکن بد
بگیر یه دست سرتر شو با نفر بعد ام من ، نمیزاره برگرده با چندتا عکسو لبخند از
پشیمونه ختما یاکه پشیمون میشه بعدا ، تو باید قوی تر شی نشکنی بشی هفت خط

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رضا ار جی دیگه بزرگ شدی

بنام


آهنگ : ارشاد

دانلود آهنگ جدید بنام

متن آهنگ جدید بنام

دورشو از آدمای سمی مرد ، بسه این دروغای سنگینم
خسته از دود سیگاری که میزنه بد ریه تو ، خسته از خنده های قرضیه قرضیه
دروغن آدما الافبو درد دارن ، همشون دور دور کنو اینهو تیغ پرگارن
میانو میکننو بعد بازم سعشون اینه که قلب تورو بردارن قلب تو پر درداشن
بدو بدو سخت واسشون قدر ندونن و اندازشون همین قد باشه فقط بکنن و برن بعد با همون
قانونا رسما داغون یخ نبند تو سردابشون به درک که رفته  الان شادی میشه جای هرسازشون

دانلود آهنگ جدید بنام

دیگه بزرگ شدی بسه بس که گریه کردی ، بیخیال اون شو پسر یادته هربار چک میکردیش
میرفتیش طرف طرف انگاری دلش سنگه اصن ، اون کم کرد رابطرو تا بره ولی قلبه نرفت
ترس داشت شو یاکه از اول دل و کنده اصن ، یروز بودو روز بعد انگاری نیست ردش همش
میزدش حرف نطنز اخلاقا باد بعد هفشباری گیر داد و بهونه آوردشو سخت نترس
میری لب دکه فقط یه نخ سیگارو چپه نشم ، با خودت درگیری رو نیمکت پارک عصر هجر
رابطرو کم کرد تا وجودش بشه کمرنگ تر ، باخودش ور رفت تا که ترکت کنه بدتر
قبلنا رفتنی الانا میشن قبلن بعد ، تو واسه ی قبلنم گریه نکنو نشکن بد
بگیر یه دست سرتر شو با نفر بعد ام من ، نمیزاره برگرده با چندتا عکسو لبخند از
پشیمونه ختما یاکه پشیمون میشه بعدا ، تو باید قوی تر شی نشکنی بشی هفت خط

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رضا ار جی دیگه بزرگ شدی

دانلود مستقیم تانگو جدید

About