موسیقی نواحی را باید از شکل موزه‌ای و جشنواره‌ای خارج کرد

موسیقی نواحی را باید از شکل موزه‌ای و جشنواره‌ای خارج کرد

فرزاد طالبی

فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد بیان کرد که برای نگهداری و رشد و توسعه موسیقی نواحی باید آن را از حالت موزه‌ای و جشنواره‌ای خارج و به بطن روزمره‌ جامعه آورد. فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى با اشاره به ویژگی های موسیقی نواحی گفت: موسیقی نواحی با همه‌ گستردگی و تنوع‌اش، مهجور و نیازمند توجه جدی است. موسیقی نواحی به وسعت ایران پهناور، گسترده و به میزان تنوع گویش‌ها و فرهنگ‌ها، گوناگون است. از این رو توجه به این میراث گرانبهای فرهنگی کشور نیازمند همت همه‌ نهادهای فرهنگی است. وی با بیان این …

موسیقی نواحی را باید از شکل موزه‌ای و جشنواره‌ای خارج کرد

(image)

فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد بیان کرد که برای نگهداری و رشد و توسعه موسیقی نواحی باید آن را از حالت موزه‌ای و جشنواره‌ای خارج و به بطن روزمره‌ جامعه آورد. فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى با اشاره به ویژگی های موسیقی نواحی گفت: موسیقی نواحی با همه‌ گستردگی و تنوع‌اش، مهجور و نیازمند توجه جدی است. موسیقی نواحی به وسعت ایران پهناور، گسترده و به میزان تنوع گویش‌ها و فرهنگ‌ها، گوناگون است. از این رو توجه به این میراث گرانبهای فرهنگی کشور نیازمند همت همه‌ نهادهای فرهنگی است. وی با بیان این …
موسیقی نواحی را باید از شکل موزه‌ای و جشنواره‌ای خارج کرد

بک لینک رنک 3

استخدام

About