دانلود رایگان آهنگ امیر شاه و بهنام مراقبش باش

دانلود رایگان آهنگ امیر شاه و بهنام مراقبش باش

بنام

دانلود آهنگ جدید امیر شاه و بهنام بنام مراقبش باش

من یه بچه تیم که هر کسو ناکسی با خون گریه کردم
تو نیستی همیشه تو خونه خاموشی میزنم
اگه برنگردی شاه رگمو میزن
شاه رگ که سهکه اهمو مزنم
اهای یارو مراقب باش که روش خیلی حساسم
نشنوم روش داد بزنی بهش بگی
انگار وقت مرگه
صدای دنگ دنیگ هی در زنک در ب وردی روز به روز تو حالات سکوتی چیه چی شده
تو با اون فاز بگیر من میرم تو فاز اب اروم اروم میرم

من یه بچه تیم که هر کسو ناکسی با خون گریه کردم
تو نیستی همیشه تو خونه خاموشی میزنم
اگه برنگردی شاه رگمو میزن
شاه رگ که سهکه اهمو مزنم
اهای یارو مراقب باش که روش خیلی حساسم
نشنوم روش داد بزنی بهش بگی
انگار وقت مرگه
صدای دنگ دنیگ هی در زنک در ب وردی روز به روز تو حالات سکوتی چیه چی شده
تو با اون فاز بگیر من میرم تو فاز اب اروم اروم میرم

من یه بچه تیم که هر کسو ناکسی با خون گریه کردم
تو نیستی همیشه تو خونه خاموشی میزنم
اگه برنگردی شاه رگمو میزن
شاه رگ که سهکه اهمو مزنم
اهای یارو مراقب باش که روش خیلی حساسم
نشنوم روش داد بزنی بهش بگی
انگار وقت مرگه
صدای دنگ دنیگ هی در زنک در ب وردی روز به روز تو حالات سکوتی چیه چی شده
تو با اون فاز بگیر من میرم تو فاز اب اروم اروم میرم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر شاه و بهنام مراقبش باش

بنام

دانلود آهنگ جدید امیر شاه و بهنام بنام مراقبش باش

من یه بچه تیم که هر کسو ناکسی با خون گریه کردم
تو نیستی همیشه تو خونه خاموشی میزنم
اگه برنگردی شاه رگمو میزن
شاه رگ که سهکه اهمو مزنم
اهای یارو مراقب باش که روش خیلی حساسم
نشنوم روش داد بزنی بهش بگی
انگار وقت مرگه
صدای دنگ دنیگ هی در زنک در ب وردی روز به روز تو حالات سکوتی چیه چی شده
تو با اون فاز بگیر من میرم تو فاز اب اروم اروم میرم

من یه بچه تیم که هر کسو ناکسی با خون گریه کردم
تو نیستی همیشه تو خونه خاموشی میزنم
اگه برنگردی شاه رگمو میزن
شاه رگ که سهکه اهمو مزنم
اهای یارو مراقب باش که روش خیلی حساسم
نشنوم روش داد بزنی بهش بگی
انگار وقت مرگه
صدای دنگ دنیگ هی در زنک در ب وردی روز به روز تو حالات سکوتی چیه چی شده
تو با اون فاز بگیر من میرم تو فاز اب اروم اروم میرم

من یه بچه تیم که هر کسو ناکسی با خون گریه کردم
تو نیستی همیشه تو خونه خاموشی میزنم
اگه برنگردی شاه رگمو میزن
شاه رگ که سهکه اهمو مزنم
اهای یارو مراقب باش که روش خیلی حساسم
نشنوم روش داد بزنی بهش بگی
انگار وقت مرگه
صدای دنگ دنیگ هی در زنک در ب وردی روز به روز تو حالات سکوتی چیه چی شده
تو با اون فاز بگیر من میرم تو فاز اب اروم اروم میرم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر شاه و بهنام مراقبش باش

دانلود سرا

About