کاوه آفاق: نقاشی سفارش‌پذیر است ولی موسیقی نه

کاوه آفاق: نقاشی سفارش‌پذیر است ولی موسیقی نه

کاوه آفاق

کاوه آفاق، آهنگسازی که این روزها با برپایی اولین نمایشگاه نقاشی اش به جرگه نقاشان نیز پیوسته معتقدست در حوزه نقاشی می‌شود سفارش‌پذیر بود ولی در عرصه موسیقی نه. کاوه آفاق که او را به عنوان یک آهنگساز می شناسیم این روزها اولین ورود جدی اش به عرصه نقاشی را با حضور در نمایشگاه «سمفونی صلح» تجربه می کند؛ نمایشگاهی که حول مجسمه های بازیافتی ناصر پلنگی شکل گرفته است. آثاری از این نقاش و مجسمه ساز که انسان‌هایی از ملل مختلف را نشان می دهد که هر کدام سازهایی را می نوازند. شاید همین نواختن ساز باعث شده از کاوه …

کاوه آفاق: نقاشی سفارش‌پذیر است ولی موسیقی نه

(image)

کاوه آفاق، آهنگسازی که این روزها با برپایی اولین نمایشگاه نقاشی اش به جرگه نقاشان نیز پیوسته معتقدست در حوزه نقاشی می‌شود سفارش‌پذیر بود ولی در عرصه موسیقی نه. کاوه آفاق که او را به عنوان یک آهنگساز می شناسیم این روزها اولین ورود جدی اش به عرصه نقاشی را با حضور در نمایشگاه «سمفونی صلح» تجربه می کند؛ نمایشگاهی که حول مجسمه های بازیافتی ناصر پلنگی شکل گرفته است. آثاری از این نقاش و مجسمه ساز که انسان‌هایی از ملل مختلف را نشان می دهد که هر کدام سازهایی را می نوازند. شاید همین نواختن ساز باعث شده از کاوه …
کاوه آفاق: نقاشی سفارش‌پذیر است ولی موسیقی نه

عکس

About