بررسی موسیقی هنرمند گرجستانی/ ایران بهترین گزینه بود

بررسی موسیقی هنرمند گرجستانی/ ایران بهترین گزینه بود

۲۰۸۹۷۴۲

پنجاه و سومین نشست گذر موسیقی با حضور تنگیز شاولو خاشویلى موسیقدان گرجستانى عصر جمعه هفتم خرداد در شهر کتاب فرشته برگزار شد. پنجاه و سومین نشست گذر موسیقی با حضور تنگیز شاولو خاشویلى وسیقدان گرجستانى عصر جمعه هفتم خردادماه با هدف بررسی بخشی از آثار این موسیقیدان در شهر کتاب فرشته برگزار شد. در این جلسه آرمان نوروزی مجری، زاده شریفی مترجم و نگین زمردی پیرامون موضوع «تم و ماتریال در موسیقی با تمرکز بر آثار تنگیز شاولوخاشویلی» نظرات خود را ارائه کردند. آرمان نوروزی در ابتدای این مراسم گفت: به عنوان یک معلم موسیقی باید بگویم مساله فرم …

بررسی موسیقی هنرمند گرجستانی/ ایران بهترین گزینه بود

(image)

پنجاه و سومین نشست گذر موسیقی با حضور تنگیز شاولو خاشویلى موسیقدان گرجستانى عصر جمعه هفتم خرداد در شهر کتاب فرشته برگزار شد. پنجاه و سومین نشست گذر موسیقی با حضور تنگیز شاولو خاشویلى وسیقدان گرجستانى عصر جمعه هفتم خردادماه با هدف بررسی بخشی از آثار این موسیقیدان در شهر کتاب فرشته برگزار شد. در این جلسه آرمان نوروزی مجری، زاده شریفی مترجم و نگین زمردی پیرامون موضوع «تم و ماتریال در موسیقی با تمرکز بر آثار تنگیز شاولوخاشویلی» نظرات خود را ارائه کردند. آرمان نوروزی در ابتدای این مراسم گفت: به عنوان یک معلم موسیقی باید بگویم مساله فرم …
بررسی موسیقی هنرمند گرجستانی/ ایران بهترین گزینه بود

خرم خبر

About