انتشار ردیف جدید برای موسیقی ایران

انتشار ردیف جدید برای موسیقی ایران

Keyvan-Saket-28

hot-topic-logo«کیوان ساکت» آهنگساز، نوازندهٔ تار و سه‌تار، نویسنده و مدرس دانشگاه از انتشار و رونمایی یک ردیف جدید برای موسیقی ایران با عنوان «ردیف کاربردی» در آینده نزدیک خبر داد.
+ردیف قدما ضمن اینکه میراث گرانبهایی از فرهنگ ما هستند و بسیار ارزشمند و گرانقدر و جز میراث معنوی ما محسوب می شوند کاربرد اجرایی ندارند و در اجرا نمی توان خیلی از آنها استفاده کرد

انتشار ردیف جدید برای موسیقی ایران

(image)

(image) «کیوان ساکت» آهنگساز، نوازندهٔ تار و سه‌تار، نویسنده و مدرس دانشگاه از انتشار و رونمایی یک ردیف جدید برای موسیقی ایران با عنوان «ردیف کاربردی» در آینده نزدیک خبر داد.
+ردیف قدما ضمن اینکه میراث گرانبهایی از فرهنگ ما هستند و بسیار ارزشمند و گرانقدر و جز میراث معنوی ما محسوب می شوند کاربرد اجرایی ندارند و در اجرا نمی توان خیلی از آنها استفاده کرد
انتشار ردیف جدید برای موسیقی ایران

ایرانی

About